ماموریت مجموعه ناوگان صنعت ایرانیان در زمینه تعویض خودرو فرسوده و خودروهای اسقاطی:

 • ثبت نام و پیش ثبت نام خودروهای فرسوده
 • کاهش مدت زمان چرخه اسقاط خودروفرسوده
 • استفاده بهینه از ضایعات خودروهاي فرسوده
 • تجمیع ضایعات مرکز و افزایش ارزش افزوده در چرخه بازیافت خودرو
 • ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خدمات صنف اسقاط خودروهای فرسوده و تکمیل زنجیره خدمات
 • استفاده مناسب از گواهی اسقاط تولیدی در پروسه واردات انواع خودروها
 • اخذ نمایندگی فعال شرکت خودروساز خارجی
 • واردات خودرو و اخذ نمایندگی محصولات مورد نیاز مراکز اسقاط ماشین فرسوده
 • استفاده از گواهی اسقاط ماشین های فرسوده برای واردات قطعات
 • واردات ماشینهای تخصصی صنف از قبیل لیفتراک، پرس و چنگ
 • جمع آوردی خودروهای اسقاطی و اجرای طرح تعویض خودرو فرسوده (طرح جایگزینی خودروهای فرسـوده)
مرکز اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده و مجری طرح تعویض خودروهای اسقاطی (طرح جایگزین)، با داشتن شبکه نمایندگی مناسب، آماده جذب نمایندگی در سراسر ایران است.